Orthodoxe Kerk van de heiligen Johannes Chrysostomos en Servatios, Maastricht

Православная Церковь святителей Иоанна Златоуста и Серватия Маастрихтского

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

mob.: 06 36 10 50 69

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


...Богослужения / Diensten


8 сентября, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Мучеников Адриана и Натальи. Сретение Владимирской иконы Богородицы.


8 september, 10:00, zondag: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van de Hl. Adriaan.NathalieIkoon

van de Moeder Gods Vladimirskaia.


15 сентября, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Муч. Маманта. Преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского.


15 september, 10:00, zondag: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van de Hl. Mamas en van de Hl. Johannes,

Patriarch van Constantinopel.


21 сентября, 10:00, суббота: Часы и Божественная Литургия.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.


21 september, 10:00, zaterdag: Uren en Goddelijke Liturgie.
GEBOORTE VAN DE ALHEILIGE MOEDER GODS.


22 сентября, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны.


22 september, 10:00, zondag: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van de gerechte grootoudes des Heren  Joachim en Anna.


27 сентября, 10:00, пятница: Часы и Божественная Литургия.
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

27 september, 10:00, vrijdag: Uren en Goddelijke Liturgie.
VERHEFFING VAN HET HEILIGE EN

LEVENSCHENKENDE KRUIS.


29 сентября, 10:00, воскресенье: Часы и Божественная Литургия.
Великомученицы Евфимии всехвальной.


29 september, 10:00, zondag: Uren en Goddelijke Liturgie.
Gedachtenis van de Hl. Grootmartelares Eufemia.
...


Communiqué of the Diocesan Administration of September 10, 2019


An extraordinary general meeting of our Archdiocese was held on Saturday, September 7, 2019 to discuss the future of the Archdiocese, in accordance with Article 34 of the Statutes.

After the presentation of different points of view, the following question was put to the vote :

"Do you accept the act of canonical attachment of the Archdiocese to the Moscow Patriarchate as presented in the published document ? ".

- On 186 ballot papers, there were 6 blank ballot papers and 1 draw, ie 179 votes cast valid.

- 104 replied yes (ie 58.1% of valid votes cast),

- On 75 the answer was no (ie 41.9% of valid votes cast),

Even if a clear majority voted in favour of the proposal of canonical attachment to the Moscow Patriarchate, it is not sufficient under article 35 of the statutes concerning the validity of the deliberations of the Extraordinary General Assemblies, which specifies, "the deliberations must be approved by a majority of two-thirds of the valid ballot papers".

The administration council will soon examine the follow-up to be given to the situation thus created.


...


Сообщение Епархиального Управления от 10го сентября 2019 г.


Внеочередное общее собрание нашей Архиепископии состоялось в субботу, 7 сентября 2019 г., чтобы обсудить будущее Архиепископии в соответствии со Статьей 34 Устава.

После представления разных точек зрения на голосование был поставлен следующий вопрос :

« Принимаете ли вы акт канонического присоединения Архиепископии к Московскому Патриархату, представленный в опубликованном документе ? ».

- Из 186 бюллетеней для голосования было 6 воздержавшихся и 1 недействительный, т.е. 179 поданных голосов.

- 104 ответили да (т.е. 58,1% действительных поданных голосов),

- 75 ответили отрицательно (т.е. 41,9% действительных поданных голосов),

При явном большинстве голосов за предложение о канонической привязанности к Московскому Патриархату, этого недостаточно в соответствии со статьей 35 Устава, касающейся действительности решений внеочередных общих собраний, где указано что "обсуждения должны приниматься большинством в две трети действительных избирательных бюллетеней".

В ближайшее время Совет рассмотрит надлежащие меры в связи с создавшейся ситуацией.


...


KERKGESCHIEDENIS


DE TWEEDE EEUW


De Vervolgingen


Reeds in de eerste eeuw waren er vervolgingen geweest, maar in de tweede eeuw breidden deze zich uit en werden heviger. Het Christendom was een illegale godsdienst. De christenen werden beschouwd als misdadigers - godsdienstig èn politiek – omdat zij weigerden de aardse keizer als Koning, Heer en God de voorgeschreven eer te brengen. Zij wilden wel ‘ere geven aan wie ere toekomt’, maar geen goddelijke eer (Rom. 13, 1 – 7). Daarom werd het onwettig christen te zijn.


Een van de eerste getuigenissen over het Christendom in een werelds geschrift vinden we in de correspondentie tussen Plinius de Jongere en keizer Trajanus (98 – 117 n. Chr.). Daarin worden de meest grove beschuldigingen, die tegen de christenen werden ingebracht (bijvoorbeeld dat zij kannibalen zouden zijn), ontkracht, maar toch wordt er gesteld dat de christenen hun geloof dienen af te zweren.


De vervolgingen waren lokaal, al naar gelang de ijver van de ijve van de plaatselijke autoriteiten. Maar zelfs de meest tolerante keizers en hun plaatsvervangers haatten de christenen bodemloos, vanwege hun exclusieve verering van Christus, als de enige Heer en God en Verlosser. Daarmee brachten ze immers de eenheid binnen het Rijk, gecentreerd rond de keizer, in gevaar.


De Gnostiek

Een tweede belangrijk verschijnsel in de tweede eeuw is het optreden van de Apologeten: verdedigers van het geloof  tegen valse leerstellingen en leraren, zoals die onder christenen, joden en heidenen te vinden waren.

In deze eeuw worden bovendien veel van de christelijke leerstellingen geformuleerd. Verder krijgt de kerkelijke Hiërarchie vorm en ontstaat er een eigen liturgisch en sacramenteel leven in onderscheid tot de synagogale eredienst. Tot slot wordt ook de Kanon vastgesteld.

Dit alles heeft o.a. te maken met het volgende: het is de tijd van de z.g. apokryfe geschriften en de gnostiek bloeit. Deze beweging maakt van het christendom een spiritualistische, dualistische en intellectualistische filosofie. Men minachtte het menselijke en het lichamelijke. Zo verwierp men in de gnostiek d geboorte in het vlees en het verrijzen in het vlees van Christus. Hiertegen kwamen de eerder apologeten in het verweer.

Bovendien ontwikkelde zich het begrip van de apostolische successie: het ware geloof van het christendom wordt overgedragen (niet uitgevonden) van kerk op kerk, van generatie op generatie, van stad naar stad, door de opeenvolging (successie) van de traditie en door de wijding van de bisschoppen, wier leer identiek is met elkaar.

In dit kader moet ook het vaststellen van de Kanon worden gezien, alsook het vaststellen van de Hiërarchie. Uit de brieven van de heilige Ignatius van Antochië aan de Magnesiërs, de Filadelfiers en de Smyniërs blijkt duidelijk dat elke plaatselijke kerk een bisschop aan het hoofd had, terzijde gestaan door presbyters en diakens.

Ignatius is ook de eerste, die het woord katholiek gebruikte in verband met de Kerk, namelijk als een bijvoegelijk naamwoord, dat aangeeft dat de Kerk compleet, volmaakt, ‘heel’ is; waarin niets ontbreekt aan de volheid van de genade, de waarheid en de heiligheid van God.

In dit verband moeten we ook de voorschriften van de Didachè zien, dat er b.v. gedoopt moet worden ‘zoals het hoort’: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bovendien bepaalt de Didachè dat iemand die NIET gedoopt is, mag delen in de Eucharistie.


Personen en Geschriften

Belangrijke figuren uit de tweede eeuw zijn de bisschoppen Ignatius van Antiochië (+110n.Chr) en Polycarpus van Smyrna (+156 n.Chr); verder nog Justinus de Filosoof (+165 n.Chr). Van hen zijn belangrijke geschristen bewaard.

Ook uit deze tijd kennen wij nog de Brief aan Diognetes, de Brieven van Clemens van Rome, de Brief van Barnabas, de Herder van Hermas en verder de apologetische geschriften van Athenagoras van Athene, Meliton van Sardes, Theofilos van Antiochië en Ireneus van Lyon. Al deze werken geven een beeld van het geloof en het leven in de tweede eeuw....