Orthodoxe Kerk van de heiligen Johannes Chrysostomos en Servatios, Maastricht

Православная Церковь святителей Иоанна Златоуста и Серватия Маастрихтского

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

mob.: 06 36 10 50 69

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


...


Diensten / Богослужения / Service

Воскресенье, 2 июня, 10:00.

Часы и Божественная Литургия.

Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.

 

Четверг, 6 июня, 10:00.

Часы и Божественная Литургия.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Блаженной Ксении Петербургской.


Воскресенье, 9 июня, 10:00.

Часы и Божественная Литургия.

Неделя 7-я по Пасхе.
Святых отец Первого Вселенского Собора.
Святого праведного Иоанна Русского, исповедника.

 

Суббота, 15 июня, 10:00.

Вселенская Панихида по всем от века усопшим

православным христианам.

Троицкая Вселенская Родительская суббота.

 

Воскресенье, 16 июня, 10:00.

Часы и Божественная Литургия.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

СОШЕСТВИЕ СВЯТАГО ДУХА.

По Литургии - Великая Вечерня с чтением коленопреклонных молитв.

 

Воскресенье, 23 июня, 10:00.

Часы и Божественная Литургия.

Неделя 1-я по Пятидесятнице.

Всех Святых.

Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец".

 

Понедельник, 24 июня.

Святых апостолов Варфоломея и Варнаввы.

НАЧАЛО ПЕТРОВСКОГО ПОСТА.

 

Воскресенье, 30 июня, 10:00.

Часы и Божественная Литургия.

Неделя 2-я по Пятидесятнице.

Всех святых, в земле Русской просиявших.

Всех преподобных отцов во святой горе Афонской просиявших.


...


Zondag, 2 Juni, 10:00.

Uren en aansluitend Goddelijke Liturgie

Zesde week van Pasen: Gedachtenis van de Blindgeborene


Donderdag 6 Juni, 10:00

Uren en aansluitend Goddelijke Liturgie

Hemelvaart

Gedachtenis van de Hl Xenia van St Petersburg


Zondag 9 Juni, 10:00

Uren en aansluitend Goddelijke Liturgie

7e week van Pasen

Vaders van het eerste Oecumenisch Concilie

Gedachtenis van de Hl Johannes de Rus


Zaterdag 15 Juni, 10:00

Zaterdag van de overledenen

Panichida voor alle gestorvenen


Zondag 16 Juni, 10:00

Uren en aansluitend Goddelijke Liturgie

PINKSTEREN - Nederdaling van de Heilige Geest

Na de Liturgie: Vespers met Knielgebeden


Zondag 23 Juni, 10:00

Uren en aansluitend Goddelijke Liturgie

Eerste week van Pinksteren: Allerheiligen


Maandag 24 Juni

Gedachtenis van de Hl Apostelen Bartholomeos en Barnabas

Begin van de Apostel-vasten


Zondag 30 Juni, 10:00

Uren en aansluitend Goddelijke Liturgie

Tweede week van Pinksteren.

Gedachtenis van alle Heiligen die Rusland hebben verlicht...
KERKGESCHIEDENIS – EEUW VOOR EEUW


(Ongeveer 25 jaar geleden heb ik voor ons parochieblad ‘De Stem’ een serie geschreven over de geschiedenis van de Kerk. Dat was toen een groot succes en het leek mij een goed idee die serie opnieuw af te drukken: nu op onze website.

Voor deze artikelen heb ik gebruik gemaakt van het cursusmateriaal van het Theologisch Instituut St. Serge in Parijs en van het derde deel van het ‘Handbook of Orthodox Faith’ van Thomas Hopko.)


De Eerste Eeuw

De eerste eeuw van de christelijke tijdrekening begint met de geboorte van Jesus Christus uit de Maagd Maria te Bethlehem. Christus leefde, stierf, verrees en steeg op ten hemel in deze eerste eeuw. Ook de Nederdaling van de Heilige Geest op het Pinksterfeest vond plaats in de eerste eeuw. Daarom wordt dit eerste Pinksterfeest de verjaardag van de Kerk genoemd.

Ook in de eerste eeuw trekken de Apostelen uit ter verkondiging van de Blijde Boodschap. Met uitzondering van de reizen van de heilige Apostel Paulus – vermeld in de Handelingen der Apostelen – zijn deze reizen ons verder niet bekend, maar alle Apostelen hebben het kerygma (*) verkondigd en allen zijn, met uitzondering van de Apostel Johannes, omwille van deze verkondiging de marteldood gestorven.

De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven in de eerste eeuw. In deze tijd werden de eerste kerken gesticht in de belangrijkste steden van Klein Azië, Griekenland en – vermoedelijk ook Noord Afrika. Ook werd de Kerk gevestigd in de hoofdstad ven het Romeinse rijk: Rome.

In tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen, was de primiefste Kerk dus een stedelijk verschijnsel, dat zich pas later uitbreidde tot het platteland en bestond toen voornamelijk uit lieden van de ‘hogere’ klasse. Het is dus niet waar dat de Kerk haar eerste vaste voet kreeg onder armen en ongeletterden, die hemelse troost zochten voor een miserabel bestaan.


De belangrijkste gebeurtenis voor de Kerk in de eerste eeuw was de opname van de eerste heidenen in de Kerk èn het feit dat zij niet verplicht werden de voorschriften van de Oude Wet te onderhouden. Hoewel de Kerk als verschijnsel van Judaïsme het Romeinse imperium binnendrong, onderscheidde zij zich snel van het Jodendom als zijnde het volk Gods, geroepen uit alle naties, één in het geloof in Christus de Messias, die beleden werd als de Heer en Redder van de mensheid.


Vereisten om opgenomen te worden in deze Kerk waren:

Geloof in Jesus Christus als Heer en Messias;

Berouw over de zonde en de

Doop in Jesus’ Naam en de daarop volgende ontvangst van de Gave van de Heilige Geest.

Wie hieraan voldeed, werd opgenomen in de Kerk, die gevestigd was in de stad als een plaatselijke gemeenschap, geleid door bisschoppen en presbyters, die door handoplegging van de Apostelen hun ambt ontvingen. De Apostelen waren geen bisschoppen.


Elk van deze jongste gemeenschappen had haar eigen typische karakter en haar typische problemen, zoals blijkt uit de Brieven, die aan deze gemeenschappen werden gericht. Men was bekommerd om elkaar en er was zorg om dezelfde leer te verkondigen en dezelfde deugden na te streven en in dezelfde Heilige Geest te leven (Hand. 2: 42 – 44). Zoals in deze passage over de gemeente van Jerusalem wordt gezegd, zo gold het ook voor alle kerken: “Zij bleven volharden in de leer der Apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het breken des broods en in het gebed en al de gelovigen waren ten nauwste vereend en bezaten alles in gemeenschap”.


(*) Kerygma: de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jesus Christus.


...