Orthodoxe Kerk van de heiligen Johannes Chrysostomos en Servatios, Maastricht

Православная Церковь святителей Иоанна Златоуста и Серватия Маастрихтского

 
 

Orthodoxe Parochie Hl. Johannes Chrysostomos & Servatios

St. Maartenslaan 37

6221 AW Maastricht

tel.: (043) – 321 1461

mob.: 06 36 10 50 69

e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


postgiro: IBAN: NL49 INGB 0000 3336 91

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Orthodoxe Parochie Maastricht


postgiro: NL58 INGB 0006 956398

BIC:  INGBNL2A

t.n.v. Stichting DOXA-Maastricht.

Parochie van de Hl. Johannes Chrysostomos en Servatios

St. Maartenslaan 37 | 6221 AW Maastricht
Tel.: (043) 321 14 61 | e-mail: ortho.gabriel@planet.nl


...Богослужения / Diensten


11 августа, 10:00, Bоскресенье:

Часы и Божественная Литургия.

Мученицы Феодотии и трех чад ее.

11 august, 10:00, zondag:

Uren en Goddelijke Liturgie.

Gedachtenis van de hl.

Martelaar Theodotius en zijn kinderen.14 августа, 10:00, Cреда:

Часы и Божественная Литургия.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ

ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

ПЕРВЫЙ СПАС.

Святых мучеников Маккавейских.

После Литургии – малое освящение воды и

освящение мёда.

НАЧАЛО Успенского Поста.

14 august, 10:00, woensdag:

Uren en Goddelijke Liturgie.

UITDRAGEN VAN HET HEILIGE EN

LEVENSCHENKENDE KRUIS.

Gedachtenis van de Makkabese Broeders.

Nà de Liturgie:

Kleine Waterwijding;

BEGIN van de vasten van de Moeder Gods.18 августа, 10:00, Bоскресенье:

Часы и Божественная Литургия.

Предпразднство Преображения.

Святой праведной Нонны, матери святителя

Григория Богослова.

18 augustus, 10:00, zondag:

Uren en Goddelijke Liturgie.

Voorfeest van de Verheerlijking op de berg Thabor.

Gedachtenis van de hl. Nonna, moeder

van de hl. Gregorius de Theoloog.
19 августа, 10:00, Понедельник: Часы и Божественная Литургия.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

ВТОРОЙ СПАС.

По Литургии - освящение плодов.

19 augustus, 10:00, maandag:

Uren en Goddelijke Liturgie.

VERHEERLIJKING OP DE BERG THABOR.

Nà de Liturgie:

Wijding van de vruchten der aarde.25 августа, 10:00, Bоскресенье:

Часы и Божественная Литургия.

Мучеников Фотия и Аникиты.

25 augustus, 10:00, zondag:

Uren en Goddelijke Liturgie.

Gedachtenis van de hl.

martelaren Fotius en Anikita.28 августа, 10:00, среда:

Часы и Божественная Литургия.

УСПЕНИЕ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

28 aug. 10 u 00 woensdag:

Uren en Goddelijke Liturgie.

ONTSLAPEN VAN

DE ALHEILIGE MOEDER GODS.
...
KERKGESCHIEDENIS – EEUW VOOR EEUW


(Ongeveer 25 jaar geleden heb ik voor ons parochieblad ‘De Stem’ een serie geschreven over de geschiedenis van de Kerk. Dat was toen een groot succes en het leek mij een goed idee die serie opnieuw af te drukken: nu op onze website.

Voor deze artikelen heb ik gebruik gemaakt van het cursusmateriaal van het Theologisch Instituut St. Serge in Parijs en van het derde deel van het ‘Handbook of Orthodox Faith’ van Thomas Hopko.)


De Eerste Eeuw

De eerste eeuw van de christelijke tijdrekening begint met de geboorte van Jesus Christus uit de Maagd Maria te Bethlehem. Christus leefde, stierf, verrees en steeg op ten hemel in deze eerste eeuw. Ook de Nederdaling van de Heilige Geest op het Pinksterfeest vond plaats in de eerste eeuw. Daarom wordt dit eerste Pinksterfeest de verjaardag van de Kerk genoemd.

Ook in de eerste eeuw trekken de Apostelen uit ter verkondiging van de Blijde Boodschap. Met uitzondering van de reizen van de heilige Apostel Paulus – vermeld in de Handelingen der Apostelen – zijn deze reizen ons verder niet bekend, maar alle Apostelen hebben het kerygma (*) verkondigd en allen zijn, met uitzondering van de Apostel Johannes, omwille van deze verkondiging de marteldood gestorven.

De boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven in de eerste eeuw. In deze tijd werden de eerste kerken gesticht in de belangrijkste steden van Klein Azië, Griekenland en – vermoedelijk ook Noord Afrika. Ook werd de Kerk gevestigd in de hoofdstad ven het Romeinse rijk: Rome.

In tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen, was de primiefste Kerk dus een stedelijk verschijnsel, dat zich pas later uitbreidde tot het platteland en bestond toen voornamelijk uit lieden van de ‘hogere’ klasse. Het is dus niet waar dat de Kerk haar eerste vaste voet kreeg onder armen en ongeletterden, die hemelse troost zochten voor een miserabel bestaan.


De belangrijkste gebeurtenis voor de Kerk in de eerste eeuw was de opname van de eerste heidenen in de Kerk èn het feit dat zij niet verplicht werden de voorschriften van de Oude Wet te onderhouden. Hoewel de Kerk als verschijnsel van Judaïsme het Romeinse imperium binnendrong, onderscheidde zij zich snel van het Jodendom als zijnde het volk Gods, geroepen uit alle naties, één in het geloof in Christus de Messias, die beleden werd als de Heer en Redder van de mensheid.


Vereisten om opgenomen te worden in deze Kerk waren:

Geloof in Jesus Christus als Heer en Messias;

Berouw over de zonde en de

Doop in Jesus’ Naam en de daarop volgende ontvangst van de Gave van de Heilige Geest.

Wie hieraan voldeed, werd opgenomen in de Kerk, die gevestigd was in de stad als een plaatselijke gemeenschap, geleid door bisschoppen en presbyters, die door handoplegging van de Apostelen hun ambt ontvingen. De Apostelen waren geen bisschoppen.


Elk van deze jongste gemeenschappen had haar eigen typische karakter en haar typische problemen, zoals blijkt uit de Brieven, die aan deze gemeenschappen werden gericht. Men was bekommerd om elkaar en er was zorg om dezelfde leer te verkondigen en dezelfde deugden na te streven en in dezelfde Heilige Geest te leven (Hand. 2: 42 – 44). Zoals in deze passage over de gemeente van Jerusalem wordt gezegd, zo gold het ook voor alle kerken: “Zij bleven volharden in de leer der Apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het breken des broods en in het gebed en al de gelovigen waren ten nauwste vereend en bezaten alles in gemeenschap”.


(*) Kerygma: de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jesus Christus.


...